Konstantin Kozlov

Education:

2019-2025 specialist degree, Lomonosov Moscow State University, Moscow
2017-2019 high school, AESC MSU – Kolmogorov's boarding school , the department (faculty) of Moscow State University, Moscow

Research interests:

Machine learning in mass-spectrometry, chemoinformatics, chemometrics

Publications:

1. Boiko D.A., Kozlov K.S., Burykina J.V., Ilyushenkova V.V. & Ananikov V.P., "Fully Automated Unconstrained Analysis of High-Resolution Mass Spectrometry Data with Machine Learning", J. Am. Chem. Soc., 144, 32, 14590–14606, 2022

>