Sergey Yakukhnov

Education:

2010 - 2015 M.A., Moscow State University, Moscow

1st year PhD student, Zelinsky Institute of Organic Chemistry (ZIOC RAS)

Research interests:

Organic chemistry, medicinal chemistry, catalysis.

Publications:

1. Yakukhnov S. A., Pentsak E. O., Galkin K. I., Mironenko R. M., Drozdov V. A., Likholobov V. A., Ananikov V. P., "Rapid 'Mix-and-Stir' Preparation of Well-defined Pd/C Catalysts for Efficient Practical Usage", ChemCatChem, 2018, 10, 1869-1873. DOI

2. Ananikov V.P., Eremin D.B., Yakukhnov S.A., Dilman A.D., Levin V.V., Egorov M.P., Karlov S.S., Kustov L.M., Tarasov A.L., Greish A.A., Shesterkina A.A., Sakharov A.M., Nysenko Z.N., Sheremetev A.B., Stakheev A.Yu., Mashkovsky I.S., Sukhorukov A.Yu., Ioffe S.L., Terent'ev A.O., Vil' V.A., Tomilov Yu.V., Novikov R.A., Zlotin S.G., Kucherenko A.S., Ustyuzhanina N.E., Krylov V.B., Tsvetkov Yu.E., Gening M.L., Nifantiev N.E., "Organic and hybrid systems: from science to practice", Mendeleev Commun., 2017, 27, 425-438. DOI

Hobbies:

Running, biking, roller skates, skiing

>